Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Sharing by ดร. วุฒิ สุขเจริญ
 
My Books
 
พฤติกรรมผู้บริโภค หนังสือ พฤติกรรมผู้บริโภค เล่มนี้ เขียนขึ้นจากการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค จากหนังสือต่างประเทศจำนวนมาก ผสมผสานกับประสบการณ์ตรงของผู้เขียน หนังสือแบ่งเป็น 4 ตอน รวม 15 บท จำนวน 432 หน้า

หาซื้อได้ที่ศูนยหนังสือจุฬา โทร. 02-255-4433 ราคาเพียง 250 บาท ที่สำคัญใครที่ซื้อแล้วผมแถมไฟล์ Powerpoint ให้ด้วยครับ

พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับศาสตร์ด้านการตลาดอย่างใกล้ชิด แนวคิดเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค จึงมีการพัฒนาควบคู่ไปกับแนวคิดด้านการตลาด การศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นผลรวมของการศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค แต่ละคน การตลาดที่ดีจึงต้องอาศัยพื้นฐานพฤติกรรมของผู้บริโภค และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้บริโภค ในปัจจุบัน

 
แนวคิดและความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค : การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค : แรงจูงใจ : บุคลิกภาพ : การรับรู้: การเรียนรู้ : ทัศนคติ: อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและครอบครัว : ชั้นทางสังคม : วัฒนธรรม : วัฒนธรรมย่อย : พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรม : พฤติกรรมผู้บริโภคกับคุณค่าตราสินค้า : การสื่อสารและกระบวนการตัดสินใจ : จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม
 

ตอนที่ 1 บทนำ

บทที่ 1 แนวคิดและความสำคัญของ พฤติกรรมผู้บริโภค

 • ความหมายของ พฤติกรรมผู้บริโภค
 • ความแตกต่างระหว่างผู้ซื้อ ลูกค้า และผู้บริโภค
 • ประเภทของผู้บริโภค
 • ปัจจัยที่กำหนด พฤติกรรมผู้บริโภค
 • แบบจำลอง พฤติกรรมผู้บริโภค
 • การศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค
 • แนวโน้ม พฤติกรรมผู้บริโภค ในอนาคต
 • ความสำคัญของการศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค
 • พฤติกรรมผู้บริโภค กับการประยุกต์ใช้ทางด้านการตลาด
 • โครงสร้างเนื้อหาในตำรา พฤติกรรมผู้บริโภค

บทที่ 2 การวิจัย พฤติกรรมผู้บริโภค

 • ประเภทของการวิจัย พฤติกรรมผู้บริโภค
 • ประเภทของข้อมูล
 • เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • ขั้นตอนการทำ วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
 • ขั้นตอนการว่าจ้างบริษัทรับทำวิจัย
 • หัวข้อการวิจัย พฤติกรรมผู้บริโภค
 • ข้อพึงระวังในการทำวิจัย พฤติกรรมผู้บริโภค
 • ประเด็นสำคัญในการวิจัย พฤติกรรมผู้บริโภค

 

ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านจิตวิทยา

บทที่ 3 แรงจูงใจ

 • ความหมายของแรงจูงใจ
 • ทฤษฎีแรงจูงใจ
 • ความต้องการ
 • เป้าหมาย
 • การขัดจังหวะ
 • ความรู้สึกผิดหวัง
 • การวัดแรงจูงใจ


บทที่ 4 บุคลิกภาพ

 • ความหมายของบุคลิกภาพ
 • ธรรมชาติของบุคลิกภาพ
 • แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
 • ทฤษฎีบุคลิกภาพ
 • ประเภทของบุคลิกภาพ
 • บุคลิกภาพตราสินค้า
 • ภาพลักษณ์ของตน

 

บทที่ 5 การรับรู้

 • ธรรมชาติของการรับรู้
 • ส่วนประกอบของการรับรู้
 • การรับรู้ของผู้บริโภค
 • พลวัตของการรับรู้
 • ตำแหน่งและการเปลี่ยนตำแหน่งผลิตภัณฑ์
 • การรับรู้ด้านราคา
 • การรับรู้คุณภาพ
 • การรับรู้ความเสี่ยง

 

บทที่ 6 การเรียนรู้

 • การเรียนรู้ของผู้บริโภค
 • ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม
 • ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงความคิด
 • การวัดการเรียนรู้ของผู้บริโภค
 • ข้อพึงระวังในการวัดการเรียนรู้ของผู้บริโภค

 

บทที่ 7 ทัศนคติ

 • ธรรมชาติของทัศนคติ
 • แบบจำลองโครงสร้างของทัศนคติ
 • การเกิดทัศนคติ
 • การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
 • พฤติกรรมมาก่อนหรือมาหลังการเกิดทัศนคติ

 

ตอนที่ 3 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม

บทที่ 8 อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและครอบครัว

 • ธรรมชาติของกลุ่มอ้างอิง
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่ออิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง
 • กลุ่มอ้างอิงกับพฤติกรรมผู้บริโภค
 • สังคมของสมาชิกครอบครัว

 

บทที่ 9 ชั้นทางสังคม

 • ธรรมชาติของชั้นทางสังคม
 • การวัดระดับชั้นทางสังคม
 • ผู้บริโภคที่มีฐานะดีและฐานะไม่ดี
 • การประยุกต์ใช้ชั้นทางสังคมกับงานทางด้านการตลาด

 

บทที่ 10 วัฒนธรรม

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม
 • ความสำคัญของวัฒนธรรมต่อนักการตลาด
 • ธรรมชาติของวัฒนธรรม
 • ค่านิยมของคนไทยและพฤติกรรมผู้บริโภค
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • เครื่องมือในการสำรวจวัฒนธรรมและค่านิยม

 

บทที่ 11 วัฒนธรรมย่อย

 • ความหมายของวัฒนธรรมย่อย
 • วัฒนธรรมย่อยทางเชื้อชาติ
 • วัฒนธรรมย่อยทางอายุ
 • วัฒนธรรมย่อยทางศาสนา
 • วัฒนธรรมย่อยทางภูมิศาสตร์
 • วัฒนธรรมย่อยทางเพศ

 

บทที่ 12 พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรม

 • ความจำเป็นของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรม
 • ประเทศไทยกับผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรม
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ผลกระทบของประเทศแหล่งกำเนิด
 • ความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรม
 • การวิจัยตลาดกลุ่มผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรม
 • กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรม

 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค กับการบริหารการตลาด

บทที่ 13 พฤติกรรมผู้บริโภค กับคุณค่าตราสินค้า

 • ความหมายของคุณค่าตราสินค้า
 • มุมมองคุณค่าตราสินค้าด้านการเงิน
 • มุมมองคุณค่าตราสินค้าด้านลูกค้า
 • พฤติกรรมผู้บริโภค และคุณค่าตราสินค้า
 • การประเมินมูลค่าของตราสินค้ากับ พฤติกรรมผู้บริโภค

 

บทที่ 14 การสื่อสารและกระบวนการตัดสินใจ

 • ทฤษฎีการสื่อสาร
 • พฤติกรรมผู้บริโภค กับการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
 • กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อ
 • กระบวนการตัดสินใจ
 • การประยุกต์ใช้แบบจำลองกระบวนการตัดสินใจกับงานด้านการตลาด

 

บทที่ 15 จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม

 • จริยธรรมทางธุรกิจ
 • จริยธรรมทางการตลาด
 • จรรยาบรรณนักการตลาดไทย
 • ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 • การบริหารการตลาดมุ่งจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม

 

 
SimKM.com โดย ดร. วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com