Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
วุฒิ สุขเจริญ Title: Ten Types of Innovation
Author: Larry Keeley, Ryan Pikkel, Brian Quinn, and Helen Walters
My Rating: Strategy Maps วุฒิ สุขเจริญ
 
 

Summary
          หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของ Doblin ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม
ก่อตั้งโดย Jay Doblin และ Larry Keeley ในปี 1981 ต่อมาในปี 2013 ได้เข้ามาร่วมกับบริษัท Deloitte Consulting หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมจากประสบการณ์ของ Doblin โดยพยายามจัดหมวดหมู่ รูปแบบ และวิธีการสร้างนวัตกรรม
    Doblin ได้แบ่งนวัตกรรมเป็น 3 หมวด (Categories) คือ
    1. นวัตกรรมด้านโครงสร้าง (Configuration)
    2. นวัตกรรมด้านการนำเสนอ (Offering)
    3. นวัตกรรมด้านประสบการณ์ (Experience)
    และนำเสนอนวักรรม 10 แบบ (Types) ตามหมวดต่าง ๆ ดังนี้
1. นวัตกรรมด้านโครงสร้าง (Configuration) คือนวัตกรรมรูปในแบบ Profit Model, Network, Structure, และ Process
2. นวัตกรรมด้านการนำเสนอ (Offering) คือนวัตกรรมรูปในแบบ Product Performance และ Product System
3. นวัตกรรมด้านประสบการณ์ (Experience) คือนวัตกรรมรูปในแบบ Service, Channel, Brand, และ Customer Engagement
      ในแต่ละรูปแบบ จะมี Tactics
    1) Profit Model มี 21 tactics
    2) Network มี 10 tactics
    3) Structure มี 9 tactics
    4) Process มี 13 tactics
    5) Product Performance มี 12 tactics
    6) Product System มี 6 tactics
    7) Service มี 12 tactics
    8) Channel มี 11 tactics
    9) Brand มี 8 tactics
  10) Customer Engagement มี 10 tactics
 
พอเข้าใจโครงสร้างของ 10 รูปแบบของนวัตกรรมแล้ว มาดูเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้กัน
Part 1 & Part 2 จะอธิบายนวัตกรรมทั้ง 10 แบบ โดยอธิบายว่าคืออะไร พร้อมยกตัวอย่าง (จะอธิบายแต่แบบของนวัตกรรม ยังไม่อธิบาย tactics)
Part 3 จะนำเสนอแนวคิดว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้ใช้นวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่จะผสมผสานหลายรูปแบบ โดยยกตัวอย่างบริษัท และรูปแบบของนวัตกรรมของบริษัทนั้น
วุฒิ สุขเจริญ
 
Part 4 เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์อุตสาหรรมว่ามีใครทำนวัตกรรมอะไรบ้าง และอะไรที่เป็นช่องว่าง ให้เราควรทำนวัตกรรม
วุฒิ สุขเจริญ
 
Part 5 เป็นการให้แนวทางในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนวัตกรรม และระดับของการเปลี่ยนแปลง
1) Business Model Shift
วุฒิ สุขเจริญ
 
2) Platform Shift
วุฒิ สุขเจริญ
 
3) Customer Experience Shift
วุฒิ สุขเจริญ
 
โดยแบ่งระดับของการเปลี่ยนแปลงเป็น 3 ระดับคือ
1) Core Innovation: Change the Known  คือระดับที่ทำให้เกิดการรับรู้ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น การนำเสนอการแก้ปัญหารูปแบบใหม่
2) Adjacent Innovation: Change the Boundaries คือระดับการขยายไปข้าง ๆ คือ การสร้างการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เช่น ทำได้ดีกว่า
3) Transformational Innovation: Change the Game คือการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันในตลาด
 
Part 6 เป็นการนำเสนอแนวทางการจัดการนวัตกรรมในองค์กร
 
 
My Opinion
       ว่ากันถึงข้อดีของหนังสือเล่มนี้กันก่อน ในความเห็นของผมหนังสือเล่มนี้มีที่มีการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ของนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี มีการนำเสนอแบบเป็นระบบ และที่สำคัญที่สุดคือเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ผมเห็นว่าเนื้อหามีความ dynamic คือในส่วนของ Tactics จะมีการ update ได้ตลอดเวลา โดยสามารถไป download ได้ที่เว็บไซต์ของ Doblin
      สำหรับข้อที่ผมไม่ชอบ (คงไม่ใช้คำว่าข้อเสีย) คือ หนังสือเล่มนี้เหมือนมีเจตนาแฝงจะขาย workshop เนื่องจากถึงเราจะรู้ว่านวัตกรรมมีกี่หมวด กี่แบบ มี tactics อะไรบ้าง แต่ไม่ได้บอกว่าเราจะคิดนวัตกรรมขึ้นมาได้อย่างไร ดังนั้นจำเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยคิดหรือบริการให้คำปรึกษา เพิ่มเติม (แนวเดียวกับหนังสือ Business Model Generation) ดังนั้นผมให้ความน่าสนใจหรือประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ในระดับ 3 ดาวครับ
    
วุฒิ สุขเจริญ
 
  
 
  
 
"Ten Types of Innovation" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com