Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Sharing by รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิ สุขเจริญ
 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิ สุขเจริญ Wut Sookcharoen
        รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิ สุขเจริญ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) เป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และเป็นวิทยากรในโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาทิ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ และยังได้รับเชิญไปบรรยายให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำต่าง ๆ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้กับบริษัทเอกชนอีกหลายแห่ง
 
 
 
 
 
 
SimKM.com โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com