Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
4 Routesto Entrepreneurial Success วุฒิ สุขเจริญ Title: The 4 Routes to Entrepreneurial Success
Author: John B. Miner
My Rating: 4 Routesto Entrepreneurial Success วุฒิ สุขเจริญ
 
 

Summary
          โดยปกติหนังสือที่พูดเกี่ยวกับแนวทางที่จะสบความสำเร็จในธุรกิจขนาดเล็กมักเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของผู้ประกอบการ หรือไม่ก็เป็นแนวคิดหรือความคิดเห็นของผู้เขียน แต่หนังสือเล่มนี้เป็นผลงาน
จากการวิจัย โดยทำการศึกษาธุรกิจที่ในธุรกิจที่ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการจำนวน 100 ธุรกิจ และทำการศึกษาเป็นเวลา 20 ปี เพื่อหาคำตอบว่าการก่อตั้งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เจ้าของมีคุณสมบัติอย่างไร
 
           หนังสือเล่มนี้เปิดเผยว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ได้มีทางสายเดียว แต่ทางทั้งสิ้น 4 สาย ที่สำคัญคือทางทั้ง 4 สายเป็นหนทางของเจ้าของธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
         1. The Personal Achiever ได้แก่เจ้าของที่มีบุคคลิกแบบเถ้าแก่ที่เราคุ้นเคย คือเป็นคนขยัย สู้ไม่ถอย ทำงานหนัก มีการตั้งเป้าหมาย
         2. The Supersalesperson อันนี้คือสุดยอดนักขาย คือเป็นคนเจ้าสังคม ชอบช่วยเหลือคน ชอบขายของ
         3. The Real Manager คือคนที่มีบุคลิกแบบผู้นำ สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ดี
         4. The Expert Idea Generator เป็นคนชอบค้นพบสิ่งใหม่ ๆ

       ด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบการทั้ง 4 รูปแบบ แต่ละคนจึงมีเส้นทางในการไปสู่ความประสบความสำเร็จที่แตกต่างกันไป ผู้เขียนได้อธิบายลักษณะของผู้ประกอบการทั้ง 4 แบบโดยละเอียด พร้อมทั้งเส้นทางที่แตกต่างกัน แต่นำไปสู่การประสบความสำเร็จในธุรกิจเหมือนกัน และในท้ายเล่มยังมีแบบทดสอบการเป็นผู้ประกอบการว่าเป็นแบบไหนอีกด้วย 
 
My Opinion
       หนังสือเล่มนี้เป็นเผยมุมมองใหม่ ๆ ด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จว่าไม่ได้มีแบบเดียว และเส้นทางก็ไม่ได้มีเส้นทางเดียว เนื้อหาเกิดจากผลการวิจัย และมีสถิติมาประกอบ ทำให้เนื้อหามีความน่าสนใจ โดยส่วนตัวหนังสือเล่มนี้ช่วยเปิดมุมมองของผมได้มาก และกว่าจะสั่งซื้อเล่มนี้มาได้ ผมใช้เวลาพอสมควร แต่อ่านแล้วเนื้อหาคุ้มค่า ดังนั้นผมให้ 4 ดาวครับ
 
 
  
 
"The 4 Routes to Entrepreneurial Success" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com