Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by ฒิ สุขเจริญ
 
7 Habits วุฒิ สุขเจริญ Title: The 7 Habits of Highly Effective People
Author: Stephen R. Covey
My Rating: 7 Habits วุฒิ สุขเจริญ
 
 

Summary
          หนังสือเล่มนี้เป็นอีกหนังสือแนวพัฒนาตัวเองที่โด่งดังมาก ดูจากปกก็เขียนชัดเจนว่าขายไปกว่า 10 ล้าน เล่มแล้ว บริษัทที่ทำเรื่องการฝึกอบรมก็นำแนวทางไปใช้กันหลายบริษัท บริษัทที่ทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็มีการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อนำมาเผยแพร่ นับได้ว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจ
 
           หนังสือเล่มนี้บอกว่าพฤติกรรมหรืออุปนิสัยที่ประสบความสำเร็จจะเกิดจากความต้องการที่จะทำ (Desire: Want to) ความรู้ (Knowledge: What to, why to) และทักษะ (Skill: How to)  และได้สร้างกรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาพฤติกรรมหรืออุปนิสัย 7 ประการ
 
7 Habits วุฒิ สุขเจริญ
 
  โดยอุปนิสัยทั้ง 7 ประการ จะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ในการยกระดับตนเอง ดังนี้
   การพัฒนาตนเองหรือการเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอิสระต่อสิ่งแวดล้อม หรือการที่มีความเข้าใจตัวเอง รู้ตนเอง อุปนิสัยที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ (จาก Dependence ไปสู่ Independence) ได้แก่
    อุปนิสัยที่ 1. Be proactive
    อุปนิสัยที่ 2. Begin with the end in mind 
    อุปนิสัยที่ 3. Put first things first

    การเข้าใจผู้อื่น และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สูงขึ้น (จาก Independence ไปสู่ Interdependence) ได้แก่
    อุปนิสัยที่ 4 Think win/win
    อุปนิสัยที่ 5 Seek first to understnad... then to be undertood    
    อุปนิสัยที่ 6 Synergize

   การพัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้น (Priciples of balanced self-renewal) ได้แก่
   อุปนิสัยที่ 7 Sharpen the saw หรือลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ เพื่อทำให้ตนเองพัฒนาไปสู่ระดับสูงขึ้น แบบที่เรียกว่า Upward Spiral
7 Habits วุฒิ สุขเจริญ
 
My Opinion
       มันเป็นเรื่องยากที่จะให้คะแนนหนังสือเล่มนี้ เพราะเหมือนถูกกดดันโดยภาวะแวดล้อม เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ดังมาก ขายดีมาก คนรู้จักกันทั่ว มีคนนำไปเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมกันเยอะ แต่อย่างว่าหนังสือเล่มนี้สอนให้เป็นอิสระ (Dependence ไปสู่ Independence) ดังนั้นผมไม่สนใจอิทธิพลรอบข้าง เอาเป็นว่าหนังสือเล่มนี้ผมเทียบกับ The Fifth Dicipline ของ Peter Senge ซึ่งผมให้คะแนนในระดับ 4 ดาว แต่หนังสือของ Stephen R. Covey ยังไม่ลึกซึ้งและยังไม่ประทับใจเท่ากับหนังสือของ Peter Senge ดังนั้นผมเลยให้คะแนนหนังสือเล่มนี้แค่ 3 ดาว ครับ
 
 
  
 
"The 7 Habits of Highly Effective People" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com