Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
Clued In Title: Clued In
Author: Lewis P. Carbone
My Rating:
 
 

Summary
          หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management)
โดยมีแนวคิดว่า ประสบการณ์เป็นผลรวมของสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้จากหลาย ๆ ประสาทสัมผัส
โดยเกิดจากความรู้สึกที่ลูกค้ามีความต้องการ คาดหวัง และคุณค่าที่ต้องการได้รับ
 
       เมื่อลูกค้าได้รับประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ก็จะทำให้เกิดประสบการณ์โดยรวม ดังนั้นผู้เขียน
จีงในแนวทางในการบริหารประสบการณ์ของลูกค้าคือต้องรู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับลูกค้า หรือลูกค้า
มีความปรารถนาอะไรที่สำคัญ แล้วทำการบริหารประสบการณ์ย่อย ๆ ที่ลูกค้าได้รับให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยต้องคิดให้ครบในประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และ ร่างกาย เพื่อให้ลูกค้า
เกิดประสบการณ์แบบรวบยอด
 
My Opinion
       หนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้สนใจเรื่องการบริหารประสบการณ์ลูกค้า
อย่างไรก็ดีผมว่าการลำดับการเขียนหรือวิธีการถ่ายทอดทำให้หนังสือดูน่าเบื่อไปหน่อย
เลยให้ไปแค่ 3 ดาวครับ
 
 
  
 
"Clued In" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com