Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
Keeping Score วุฒิ สุขเจริญ Title: Keeping Score
Author: Mark Graham Brown
My Rating: Keeping Score วุฒิ สุขเจริญ
 
 

Summary
          ตั้งแต่หนังสือ Balanced Scorecard โด่งดัง ก็มีหนังสือประเภทนำเสนอตัวชี้วัดออกมาหลายเล่ม หนังสือ Keeping Score คือหนึ่งในหนังสือประเภทนั้น
 
           หนังสือเล่มนี้ให้แนวคิดเกี่ยวกับหลักการของตัวชี้วัด เช่น วัดไม่ต้องเยอะ วัดสิ่งที่เชื่อมโยงไปสู่ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ วัดทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต วัดในมุมมองของผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท เริ่มต้นจากบนลงสู่ล่างและกระจายไปทั้งองค์กร ให้รวมตัวชี้วัดย่อยเข้าด้วยกัน ให้มีการปรับตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และเป้าควรมาจากการศึกษาวิจัย เป็นต้น
 
My Opinion
       ในขณะที่หนังสือ Balanced Scorecard ให้แนวคิดที่ค่อนข้างมีแบบแผน และมีความจำเพาะเจาะจงสูง แต่ในหนังสือ Keeping Score กลับให้ภาพกว้าง และให้แนวคิดในการสร้างหรือเลือกตัวชี้วัด โดยส่วนตัวผมคิดว่าหากได้อ่านหนังสือทั้งสองเล่มประกอบกัน ก็จะทำให้มีการกำหนดตัวชี้วัดได้เหมาะสมยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากการนำเสนอเนื้อหาผมว่ายังขาดความเป็นระบบที่ชัดเจน ผมเลยให้คะแนนในระดับ 4 ดาวครับ
 
 
  
 
"Keeping Score" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com