Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
The Long Tail Title: The Long Tail
Author: Chris Anderson
My Rating:
 
 

Summary
          ใครที่เคยเรียน MBA คงเคยผ่านตาคำว่า กฎ 80/20 ของ Pareto มาบ้าง
ซึ่งกฎนี้มาจากแนวคิดที่ว่า สิ่งที่เราทำ 20% ของทั้งหมดจะส่งผล 80% ของผลรวม
ยกตัวอย่างง่าย ๆ ร้านจำหน่ายสินค้าโดยทั่วไปจะพบว่า ยอดขาย 80%
เกิดจากการขายสินค้าเพียง 20% ของรายการสินค้าทั้งหมด
 
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เกิดประกายความคิดมาจากการสังเกตยอดขายของรายการสินค้า
พบว่า 98% ของรายการสินค้าจะขายได้อย่างน้อย 1 ครั้งใน 3 เดือน นั่นหมายความว่า
รายการสินค้าที่ดูเหมือนว่าจะขายไม่ดี แต่ก็ยังขายได้ถึงแม้ว่าจะนาน ๆ ครั้ง
ดังนั้นถ้ามีรายการสินค้าเพิ่มมากขึ้น โอกาสขายสินค้าก็มากขึ้น และส่งผลให้ยอดขาย
เพิ่มขึ้น จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้เขียนจึงได้สร้างกฎ 98 Percent หมายความว่า
ยิ่งเราเพิ่มรายการสินค้า ก็จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยถึงแม้ว่ารายการสินค้า
ที่เพิ่มขึ้น จะมียอดขายน้อย แต่เมื่อรวมๆกันหลายรายการก็จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
อย่างมาก ซึ่งการที่จะทำแบบนี้ได้ ต้องมีระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้ดี
และมีระบบการเก็บข้อมูลยอดขายที่ดีมากเพื่อทำการวิเคราะห์และปรับปรุงได้
ซึ่งจะเหมาะกับธุรกิจที่ทำบนอินเทอร์เน็ต
 
ผู้เขียนระบุว่าแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากกฎของ Pareto 80/20 มาเป็นกฏ 98%
มีด้วยกัน 3 แรงได้แก่

Democratizing the tools of production หมายถึงในปัจจุบันมีอิสระ
ที่ทำการผลิต ตัวอย่างเช่น ในอดีตการผลิตภาพยนต์เป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินทุนและเครื่องมือที่ซับซ้อน
แต่ในปัจจุบันใครๆก็สามารถสร้างภาพยนต์สั้นๆและทำการตัดต่อเองได้ เนื่องจากอุปกรณ์ในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นกล้องวีดิโอราคาถูกก็มีคุณภาพดี อีกทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำการตัดต่อก็ใช้ง่ายและ
ราคาไม่แพง ดังนั้นจึงมีผู้ผลิตผลงานออกมามากมาย ทำให้จำนวนของรายการสินค้าในปัจจุบัน
เพิ่มมากขึ้น แรงที่สองได้แก่

Cutting the cost of consumption by democratizing distribution
หมายถึงต้นทุนในการการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างอิสระลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตการจัดจำหน่าย
สินค้า ต้องผ่านช่องทางที่เป็นร้านค้าเป็นหลัก ทำให้มีต้นทุนสูง เช่น ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนพื้นที่เก็บ
และวางสินค้า แต่อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการลดต้นทุนเหล่านี้ ผู้ผลิตจึงสามารถนำเสนอสินค้าได้อย่าง
อิสระในต้นทุนที่ต่ำ แรงที่สามได้แก่

Connecting supply and demand หมายถึงผู้บริโภคสามารถค้นหาสินค้าที่ตนเองต้องการได้ง่ายขึ้น
เช่น การค้นหาโดยใช้เว็บไซต์ค้นหาอย่าง Google.com หรือการอ่านบทความวิจารณ์ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ
ด้วยแรงทั้งสามแรง จึงทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่ทำให้สินค้ารายการเล็ก ๆ เกิดยอดขายได้ตลอดเวลา
 
ผู้เขียนระบุว่าการที่จะนำแนวคิด Long tail ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ มีเคล็ดลับอยู่เพียงสองประการ คือ Make everything available หมายถึงว่าต้องมีสินค้าให้ลูกค้าพร้อมให้เลือกอย่าง
หลากหลาย และ Help me find it คือต้องช่วยให้ลูกค้าหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างสะดวกง่ายดาย
 
 
My Opinion
     ฝรั่งส่วนใหญ่ถ้านำเสนออะไรที่ขัดแย้งกับกฎ ทฤษฏี หรือความเชื่อที่มีอยู่ดั้งเดิม
แล้วก็มักจะได้รับความสนใจ หนังสือเล่มนี้มีแนวคิดที่ดี นำเสนอได้น่าสนใจ
แต่อย่างไรก็ดีผมคิดว่าการนำเสนอไม่มีความชัดเจนเรื่องการนำไปประยุกต์ใช้
จึงยากที่จะไปนำปฎิบัติได้จริง แต่อย่างน้อยเราก็ได้แนวคิดใหม่จากหนังสือเล่มนี้
พอสมควรดังนั้นผมให้คะแนนหนังสือเล่มนี้ในระดับสามดาวครับ
 
 
  
 
"The Long Tail" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com