Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
Konosuke Matsushita Title: Guidelines for Successful Business
Author: Konosuke Matsushita
My Rating: Konosuke Matsusshita
 
 

Summary
              หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ในชุดของ The Art and Wisdom of Management ของ Konosuke Matsushita มีเนื้อหาทั้งหมด 5 บท ทำให้การรีวิวง่ายกว่าเล่มแรกที่มี 20 ตอนย่อย เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ Matsushita ทั้่งในระดับองค์กร การตัดสินใจ การบริหารการเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Chapter One: Basic Business Practice

ถึงแม้ Matsushita จะอธิบายถึงปรัชญาการบริหารธุรกิจในเล่มแรก แต่ในเล่มนี้ก็มีการอธิบายในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น เช่น Matsushita กล่าวว่า ธุรกิจมีสิทธิ์ที่จะแสวงหากำไร แต่ต้องเป็นกำไรที่เหตุผลที่สมควร (ไม่ว่าจะทำไรน้อยหรือมาก) ซึ่งเค้ากล่าวว่าการบริหารธุรกิจก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติและ common sense เช่น ถ้าฝนตกคุณก็ต้องหาร่มมากางไม่เช่นนั้นคุณก็จะเปียก ใน Chapter นี้ที่ผมชอบที่สุดคงเป็นประโยคที่ว่า “Going by the book doesn't work” ซึ่ง Matsushita อธิบายว่าความรู้ที่ได้จากการเรียนหรือได้จากผู้อื่นถ้าเอามาใช้ตรง ๆ มันอาจไม่ได้ผล เราต้องเอาองค์ความรู้นั้นมาปรับให้เข้ากับบริบทของตัวเราเอง (อันนี้โดนใจมาก)

Chapter Two: Good Habits and Attitudes
บทนี้มีการใช้คำว่า “Compromise” ซึ่งหลัง ๆ จะเห็นคนใช้กันบ่อย แม้แต่ในประเทศไทยธุรกิจอย่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก็หยิบคำนี้มาใช้ (แต่อย่าลืมนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ถูกแปลในปี 2003 แสดงว่าเนื้อหาไม่มีล่าสมัยเลย) มาเข้าเรื่องกันดีกว่า Compromise แปลง่าย ๆ ว่าประนีประนอม Matsushita กล่าวว่า ถ้าคุณทำสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ต้องมีการประนีประนอม และธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือธุรกิจที่ไม่ทนต่อการประนีประนอม และการที่ธุรกิจอยู่อย่างสุขสบายทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ

Chapter Three: In the Large Picture
บทนี้เริ่มต้นด้วยการพูดถึงความร่ำรวยทั้ง 2 ด้าน Matsushita มีความเห็นว่าธุรกิจควรสร้างความเจริญ (ความร่ำรวย) ให้กับสังคมทั้งทางด้านจิตวิญญาณและทางด้านวัตถุควบคู่กันไปไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง คือนอกจากทำให้สังคมมีความสุขแล้วต้องทำให้สังคมได้ใช้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ในประเทศญี่ปุ่นร้อยละ 50 ของกำไรถูกคืนให้กับท้องถิ่นและสังคมผ่านทางการเสียภาษี กำไรร้อยละ 20-30 ถูกปันส่วนให้ผู้ถือหุ้น Matsuchita มีความเห็นว่าธุรกิจควรใช้งบประมาณร้อยละ 10-20 ของกำไร เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้ดียิ่งขึ้น การบริหารธุรกิจก็เหมือนงานศิลปะ คือต้องมีการผสมผสานสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลงานออกมาอย่างสวยงาม (อันนี้คล้าย ๆ กับเนื้อหาในเล่มแรก)

Chapter Four: Matsushita Moments
บทนี้เป็นบทสั้น ๆ มีเพียงไม่กี่หน้า เป็นเนื้อหาที่พูดถึงการทำงานของ Matsuchita ล้วน ๆ อันนี้ผมว่ากลับไปอ่านเล่มหนึ่งในส่วนที่ 2 ดูจะละเอียดกว่า

Chapter Five: Working People
Matsuchita พูดเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจของญี่ปุ่น คือเป็นการตัดสินจากล่างขึ้นบน โดยผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ตัดสินใจเบื้องต้นและรายงานสู่ระดับที่สูงขึ้นถัดไป ซึ่งผู้บริหารระดับสูงไม่ต้องตัดสินใจหมดทุกเรื่อง ซึ่งแตกต่างจะรูปแบบการจัดการของฝั่งตะวันตกที่เน้นการตัดสินใจแบบบนลงสู่ล่าง ดังนั้นการทำงานของญี่ปุ่นจึงมีความเป็นอิสระมากกว่า การบริหารงานของญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับคำร้องเรียนของลูกค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโอกาสที่ธุรกิจจะได้ใกล้ชิดลูกค้า
Matsushita ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับคนไว้ว่า ปัจจุบันเราเลือกพนักงานจากความสามารถและความจงรักภักดี อย่างไรก็ดีคนที่มีความสามารถในวันนี้ ความสามารถนั้นอาจล้าสมัยในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นในมุมมองของ Matsushita คือ คนที่ใช่คือคนที่พร้อมที่จะพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้า Matsushita ให้ความสำคัญเรื่องคนมาก มีคนถามว่าบริษัทคุณผลิตอะไร เค้าตอบว่าเราผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของเราคือคน
 
My Opinion
       เล่มนี้เป็นเล่มที่สองในซีรีส์ของ The Art and Wisdom of Management โดย Konosuke Matsushita จะเห็นได้ว่าเนื้อหาบางอย่างก็คล้ายกับเล่มที่ 1 ซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะเล่มที่ 1 เป็นปรัชญาการบริหาร พอเล่มที่ 2 เป็นเรื่อง Guidelines for Successful Business เนื้อหาก็เลยมีความคล้ายคลึงกันมาก เพียงแต่เล่มนี้จะลงรายละเอียดมากขึ้น ผมเลยให้คะแนนลดลงหน่อยเป็น 3 ดาว ครับ
 
 
  
 
"Guidelines for Successful Business" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com