Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
Positioning วุฒิ สุขเจริญ Title: Positioning
Author: Al Ries and Jack Trout
My Rating: Positioning วุฒิ สุขเจริญ
 
 

Summary
          Positioning คือหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการตลาด เป็นส่วนหนึ่งของ STP คือ Segmentation การแบ่งกลุ่มลูกค้า Target Market เลือกลูกค้าเป้าหมาย และ Positioning คือจะเป็นอะไรหรืออยู่ในตำแหน่งไหนในหัวใจลูกค้า
 
       หนังสือเล่มนี้ให้แนวคิดการรูปแบบของสื่อสารใหม่ที่เรียกว่า Positioning โดยให้ความหมายว่าหมายถึง อะไรที่ทำกับใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย (Positioning is waht you do to the mind of the prospect)
      ผู้เขียนระบุวาพื้นฐานของ Positioning ไม่ใช้การสร้างอะไรใหม่หรือสร้างความแตกต่าง แต่เป็นการจูงใจจากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ปรากฎในใจลูกค้าเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง

        ผู้เขียนได้พยายามนำเสนอตัวอย่างของ Positioning และแนวทางต่าง เช่น Positioning of a Leader และ Positiong of a Follower หรือมีการนำเสนอการปรับตำแหน่งในใจลูกค้าใหม่ (Repositioning) จากตัวอย่างที่มากมายในหนังสือเล่มนี้ มันก็เลยเหมาะกับคนที่ต้องการสูตรสำเร็จ

 
My Opinion
       หนังสือเล่มนี้มีขนาดเล็กและมีจำนวนหน้าเพียง 210 หน้า แต่มีจำนวนบทมากถึง 25 บท ดังนั้นแต่ละบทจึงสั้น ๆ ในความเห็นของผมมันเต็มไปด้วยตัวอย่าง มากกว่าจะให้แนวความคิด มันจึงยากที่มองเห็น Positioning ในภาพรวม ผมเลยไม่ประทับใจเท่าไหร่นัก ผมให้คะแนนแค่ 2 ดาวครับ
 
 
  
 
"Positioning" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com