Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by  วุฒิ สุขเจริญ
 
Power of Why Title: The Power of Why
Author: C. Richard Weylman
My Rating: Power of Why
 
 

Summary
          หนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องการสร้าง Unique Value Promise (UVP) หรือสัญญาการให้คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ แทนที่จะใช้ Unique Selling Proposition (USP) กลุ่มของจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ โดยระบุว่าบริษัททั่วไปจะใช้แนวคิด USP โดยมองหาจุดเด่นของสินค้าหรือบริการของตนในด้านต่าง ๆ แล้วสื่อสารไปยังลูกค้า ซึ่งผู้เขียนระบุว่าวิธีนี้เป็นวิธีดั้งเดิมที่มุ่งที่บริษัทเป็นหลักแทนที่จะมุ่งที่ลูกค้า
           สาเหตุที่หนังสือถูกตั้งชื่อว่า The Power of Why เนื่องจากในกระบวนการสร้าง UVP ต้องใช้คำถามว่า "ทำไม" เพื่อค้นหาเชิงลึกในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ หรือเหตุผลเบื้องหลังความรู้สึกหรือความคิดเห็นของลูกค้า
        ผู้เขียนระบุว่าบริษัททั่วไปคิดว่าตัวเองแตกต่างเพราะเค้ามองตัวเองว่าแตกต่าง สิ่งที่ผู้บริโภคมองหาเป็นสิ่งที่แตกต่างต่างไปจากเดิม ได้แก่ความมั่นใจเชิงจิตวิทยาว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นในพันธสัญญาที่ให้กับลูกค้า ดังนั้นพันธสัญญาจึงเป็นสิ่งที่สร้างให้คุณมีความแตกต่าง ดังนั้นลูกค้าจะมีการตอบสนองต่อ UVP เป็นอันแรก โดยร้องว่า “Wow! Really?” ตัวอย่าง UVP ที่ดี ได้แก่

ING U.S. Financial Services: We make it easy for you

Google: Organizing the world’s information and making it universally accessible and useful

FedEx: When your package absolutely, positively has to get there overnight

Olive Garden (Italian Restaurants): When you’re here, You’re family

Dollar General (Discount retailer): Save time. Save money. Every day

Pacific Medical Healthcare & Supply: Making life easier
ผู้เขียนได้ให้แนวทางในการทะลุในสมรภูมิการแข่งขัน ไว้ 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1. The rules of Engagement ได้แก่ กฎในการสร้าง UVP โดยการสัมภาษณ์ลูกค้า ดังนี้

กฎข้อที่ 1: เลือกลูกค้าที่ดี (เข้าใจข้อดีด้านการใช้งานและประโยชน์ด้านอารมณ์)
กฎข้อที่ 2: เตรียมแบบสอบถามที่ใช้คำถามเกี่ยวด้านพันธกิจของบริษัท
กฎข้อที่ 3: การสัมภาษณ์ลูกค้า
กฎข้อที่ 4: ใช้คนสัมภาษณ์ที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้าในการดำเนินการสัมภาษณ์
กฎข้อที่ 5: ผู้สัมภาษณ์ต้องมีการฝึกฝนการสัมภาษณ์
กฎข้อที่ 6: สร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์ที่ผ่อนคลาย
กฎข้อที่ 7: ฟังอย่างตั้งใจและพยายามจับประเด็น
กฎข้อที่ 8: หาคนในองค์กรที่เก่งในเรื่องรายละเอียดเพื่อนำคำตอบมาสรุปในแผ่นงาน (ดูตัวอย่าง)
Power of Why
ขั้นที่ 2. Creating Your Promise ได้แก่ การสร้างพันธสัญญา โดยการให้ทีมงานแต่ละคนสรุป UVP ที่เป็นไปได้มาคนละ 2-3 UVP และให้ทีมงานสรุปทั้งหมดให้เหลือราว 3-4 UVP เพื่อการตัดสินใจขั้นสุดท้าย โดยนำกลับไปสัมภาษณ์ลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงนำกลับมาสรุป

ขั้นที่ 3. Getting Your Organization on Promise ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนพันธสัญญานั้น

ขั้นที่ 4. Marketing Your Distinction ได้แก่ การสื่อสารพันธสัญญาโดยใช้เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบ

ขั้นที่ 5. Advantage-Based Selling ได้แก่ การฝึกฝนทักษะการขายที่มุ่งไปที่ความต้องการของลูกค้า เช่น การค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยใช้คำถาม 3 อย่าง (Trilogy-style questions) เช่น คือไรคือ 3 สิ่งที่คุณอยากได้จากรถที่คุณจะซื้อใหม่ คำถามในลักษณะนี้ทำให้พนักงานขายเข้าใจลูกค้าได้ลึกซึ้งขึ้น

ขั้นที่ 6. Exceeding Expectations in Customer Service ได้แก่ ในแนวคิด PSET
P (Product) หมายถึงสินค้า รูปแบบ หรือกระบวนการ ที่มอบให้กับลูกค้า
S (Service) หมายถึง บริการที่มอบให้กับลูกค้า
E (Elevated Experience) หมายถึง สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าในการให้บริการและทุกการติดต่อ
T (Transformed customer) หมายถึง การเปลี่ยนลูกค้าไปสู่ความจงรักภักดี
 
 
My Opinion
       แนวคิดของหนังสือเล่มนี้ก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับหนือสือการตลาดในปัจจุบันที่มุ่งเน้น จิตวิญญาณของผู้บริโภคมากกว่ามุ่งเน้นที่สินค้าหรือบริการ จึงไม่ได้สร้างแนวคิดใหม่ ๆ สำหรับข้้นตอนในการสร้าง UVP ก็เป็นขั้นตอนปกติ แต่มีเนื้อหาบางส่วนที่ผมชอบ คือตอนที่ผู้เขียนกล่าวว่า การสร้างความแตกต่าง บริษัทมุ่งที่จะมองตัวเองว่ามีความแตกต่าง แทนที่จะมองในมุมมองของลูกค้า และที่สำคัญคือ การระบุว่าแตกต่างผู้เขียนบอกว่า "คำตอบที่ชัดเจนไม่ใช่คำตอบที่ใช่" เช่น เราแตกต่างเนื่องจากราคาเราถูกกว่า คุณภาพเราดีกว่า เรามีคุณสมบัติบางอย่างที่คู่แข่งไม่มี เราให้บริการที่ดีกว่า แบบนี้มันเป็นคำตอบที่พื้น ๆ เกินไป ผู้บริโภคในปัจจุบันมองมากกว่านั้น ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นักการตลาดควรพิจารณาให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
      อย่างไรก็ดีหนังสือเล่มนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่ ผลเลยให้แค่ 2 ดาว ครับ
 
 
  
 
"The Power of Why" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com