Home         Book Reviews         Business Trips        Technical Visits        About Me
Wut Sookcharoen
Book Reviews by วุฒิ สุขเจริญ
 
Winning วุฒิ สุขเจริญ Title: Winning
Author: Jack Welch
My Rating: Winning วุฒิ สุขเจริญ
 
 

Summary
          จากหนังสือ Jack Welch and the GE Way ที่ได้นำเสอนแนวทางการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาองค์กร และแนวทางการสร้างกลยุทธ์ที่มาจากประสบการณ์ของ Jack Welch หนังสือเล่มนี้จะเน้นเรื่องเกียวกับบุคลากรขององค์กร ว่ากันตั้งแต่กลยุทธ์ในการหาคน การคัดเลือก การประเมิน การพัฒนา การให้รางวัล เป็นต้น การนำเสนอทำให้ได้แง่คิดใหม่ ๆ ที่ผมเรียกว่า Strategic HR ไม่ใช่เป็นแบบ HR Professional คือคนที่เรียนและทำงานเกี่ยวกับทรัพยกรมนุษย์
 
My Opinion
       โดยส่วนตัวผมอยากแนะนำให้คนที่ทำงานในตำแหน่ง HR ได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ผมมักจะค่อนแคะคนที่ทำงาน HR อยู่เสมอว่าทำงานแบบไม้บรรทัด ใช้กฎเกณฑ์เดียวกันทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเรื่องการว่าจ้าง ผลตอบแทน การให้รางวัล การพัฒนา หนังสือเล่มนี้จะให้มุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้เชิงของนักกลยุทธ์ ยกตัวอย่างเช่นต้องกล้าที่จะ Differentiation ใครที่เป็นดาวเด่น องค์กรต้องตอบสนองให้แตกต่างจากพนักงานทั่วไป ขืนใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน รับรองพวกนี้ทำงานได้ไม่นานก็เผ่นกันหมด เนื่องจากเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ด้าน HR ผมเลยให้คะแนนเล่มนี้ในระดับ 4 ดาว
 
 
  
 
"Winning" reviewed by วุฒิ สุขเจริญ Contact Me:  bestofsiam@hotmail.com